top of page

I

 

 

 

                                                               

                                                                     Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


ARTIKEL 2 - GEGEVENS

Naam: 2execute Trading onderdeel van 2execute Enterprises
Adres: Emmy Andriessestraat 421, 1087NE Amsterdam
Website: www.vetbike.nl
Telefoonnummer: 06-81520270 (bereikbaar van 09.00 - 17.00) 
E-mailadres: info@2execute.com
KvK-nummer: 80595766
BTW-identificatienummer: NL003460877B4

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2execute Trading en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 2execute Trading en consument.
2. De algemene voorwaarden zijn op de website van vetbike.nl in te zien en kunnen op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. 


ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 2execute Trading niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - exclusief eventuele kosten van aflevering;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

4. Voor zakelijke klanten ( bedrijven) is de prijs exclusief Btw.
 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
2execute Trading onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 2execute Trading is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 2execute Trading passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 2execute Trading daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. 2execute Trading kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 2execute Trading op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren zonder gebruikssporen en in de originele staat en verpakking aan 2execute Trading retourneren, conform de door 2execute Trading verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 2execute Trading dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4. Houd er dus rekening mee dat u een fiets mag bekijken, maar niet berijden. Want als u op de fiets gereden heeft, of de verpakking van een ander product beschadigd is geraakt, kunnen we het geretourneerde product niet meer aan een andere klant verkopen. Dat kan dan betekenen dat we u niet het volledige aankoopbedrag terug kunnen betalen.
Wanneer het geretourneerde product gebruikssporen en beschadigingen bevat en/of het product meer dan 2 km is gebruik, hanteert 2execute Trading 35% afschrijving op de  aankoopprijs van het product.

5. Indien de consument een Pre-order voor de uitlevering annuleert voor dedan wordtt er 20% in mindering gebracht op het aankoopbedrag  order om de gemaakte kosten van transport, inkoop en winstderving te compenseren. Wort de levertijd met 6 weken wordt overschreden dan kan de order kosteloost worden geannuleerd en wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
 

ARTIKEL 7 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 4. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest
   

ARTIKEL 8 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in EURO’s en altijd inclusief btw; tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.

 4. De door de ondernemer vermeldde prijzen zijn niet bindend voor de ondernemer en moeten worden gezien als een aanbod aan de consument om een bestelling te doen van een product cq. een overeenkomst aan te gaan met de ondernemer.
   

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT

1. 2execute Trading staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 


ARTIKEL 10 - GARANTIE

Een elektrische fiets van 2execute Trading bestaat uitsluitend uit kwaliteitsonderdelen. Omdat wij 100% achter ons product staan bieden wij u standaard 3 jaar garantie op het frame en 2 to 1 jaar op de overige onderdelen. 
Normale slijtage valt niet onder de garantie (zoals slijtage van banden en remblokken).

 
Bij 2execute Trading krijgt u standaard:
-       100% kosteloze garantie (geen arbeids-, m.u.v. voorrij- of verzendkosten)
-       Overdraagbare garantie bij overdracht v.d. factuur (als u de elektrische fiets verkoopt)
-       Garantie met aankoopfactuur (alleen uw naam en adres of framenummer is voldoende)
-       Snelle responstijd op garantiezaken (wij reageren waar mogelijk binnen 1 werkdag op uw vraag)
-       Garantie is geldig in de Nederland

 

 Frame: 3 jaar

 Sensor: 2 jaar

 Achternaafmotor: 2 jaar

 Accu: 1 jaar

Ketting + Tandwielen 1 jaar

 Display: 1 jaar

Versnellingen: 2 jaar

 Controller: 2 jaar

 

Aanvullende garantie en aansprakelijkheidsbepalingen bij verkoop producten

 1. De ondernemer levert producten die door hun constructie en gewicht in staat zijn om bepaalde snelheden te bereiken. De door de ondernemer geleverde producten zijn ontwikkeld en gemaakt voor recreatief gebruik op een geasfalteerd afgesloten en daartoe bestemd terrein zonder gemotoriseerd of overig verkeer.

 2. De producten van de ondernemer zijn wettelijk goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. De ondernemer raadt dan ook aan om bij gebruik op de openbare weg vanzelfsprekend alle verkeersregels in acht te nemen en tevens meer dan normale voorzichtigheid in acht te nemen, middels onder andere het dragen van een valhelm en het dragen van beschermende kleding. Gebruik van de producten op de openbare weg geschiedt altijd voor eigen rekening en risico van de consument.

 3. De ondernemer wijst hoe dan ook aansprakelijkheid voor schade jegens de consument af voor zover deze voortkomt uit het gebruik van de producten van de ondernemer.

 4. De ondernemer wijst aansprakelijkheid voor schade jegens de consument af voor zover deze voortkomt uit het gebruik van de producten van de ondernemer in strijd met de in lid 5 genoemde condities, behoudens aan de ondernemer toe te rekenen opzet en/of grove nalatigheid of in het geval dat op de ondernemer productaansprakelijkheid rust in de zin van de wet.

 5. Voor zover op de ondernemer enige aansprakelijkheid rust, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het schadebedrag, waarvoor de ondernemer zich heeft verzekerd en beperkt tot het door de verzekeraar van de ondernemer daadwerkelijk uitgekeerd bedrag. Het schadebedrag kan in elk geval nimmer een bedrag van EUR 5.000 overstijgen per schadeveroorzakende omstandigheid. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en/of gederfde inkomsten.

Garantie vervalt bij: 

 • Na ondeskundig gebruik of door gebruik waarvoor het product niet is bestemd.

 • Na het niet op tijd uitvoeren van de onderhoudsbeurten.

 • Na het door derde sleutelen aan het product, zijnde een niet door de ondernemer erkende  onderhoudspartij

 • Na het opvoeren of aanpassen van de fabrieksinstellingen van het product op welke wijze dan ook  De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het opvoeren van het product, onder welke omstandigheden dan ook. Wanneer u het product opvoert dan vervalt elke vorm van garantie aan het product.

 • Na schade door val, aanrijding of beschadiging

 • Na doorverkoop aan derden.

 • Het gebruik voor commerciële doeleinden

Uitgesloten van Garantie:

 • banden, bekabeling, lampjes of leds, remmen, afname in capaciteit van de accu , remblokken of remschijven  of andere slijtage gevoelige onderdelen.

 • Slijtage die gevolg is van normaal gebruik

 • Breukschade of roestvorming

 

   

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. 2execute Trading zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 2execute Trading geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal 2execute Trading het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 2execute Trading tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 2execute Trading bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


ARTIKEL 12 - OPZEGGING EN VERLENGING

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 7 werkdagen.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als 2execute Trading voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 


ARTIKEL 13 - BETALING

1. De betaling geschiedt vooraf, bij levering of middels gespreid betalen. De betaling bij levering geschied contantg of via een banktransactie.  Aan contante betalingen en banktransacties zijn geen extra kosten verbonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 2execute Trading te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft 2execute Trading, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen. 


ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. 2execute Trading beschikt over een klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 2execute Trading, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij 2execute Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 2execute Trading binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen 2execute Trading en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. 2execute Trading en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


ARTIKEL 16 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. 2execute Trading mag deze algemene voorwaarden wijzigen
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd op de website van vetbike.nl 


 

TRADING small 286x320 .jpg
bottom of page